• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search

91 Results Found in Town Planning Sort 

ETHEKWINI MUNICIPALITY CENTRAL REGION DURBAN SCHEME NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT APPLICATION HAS BEEN MADE TO THE ETHEKWINI MUNICIPALITY IN TERMS OF SECTION 67BIS OF THE TOWN PLANNING ORDINANCE NO. 27 OF 1949 (NATAL), AS AMENDED, FOR: SPECIAL CONSENT: INSTALLATION OF A 35 M HIGH MONOPOLE TYPE CELLULAR MAST AND ASSOCIATED TELECOMMUNICATIONS BASE STATION ON ERF : ERF 341 AUSTERVILLE SITUATED AT : 7 GOEDE HOOP STREET, AUSTERVILLE A copy of the application and its accompanying documents will be open for inspection by interested members of the public between the hours of 08h00 and 12h30 Mondays to Fridays (excluding Public Holidays) at the offices of the Land Use Management Branch. Members of the public are invited to lodge written comments by hand with Regional Co Ordinator: Central Region, Land Use Management Branch, Ground Floor, 166 K.E. Masinga Road, Durban, or by registered post to P O Box 680, Durban, 4000, or by fax to 311-7859, or by e-mail to Shabnam.kissoonlall@durban.gov.za by 20 November 2017. Should you fail to lodge or forward comments by the said date, you will be disqualified from further participating in the process. (Central Regional Office Telephone (031) 311 7076). NAME AND ADRESS OF APPLICANT: MARK HOLINGOF HOLKU & ASSOCIATES (PTY) LTD P O. BOX 978,UMHLANGA ROCKS 4320Tel : 082 4960 260FAX : 086 552 5092admin@holku.co.za
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
KZN
 
eTHEKWINI MUNICIPALITY CENTRAL REGION : DURBAN SCHEME KUHLONGOZWA UKWAKHIWA KWESIGXOBO SOKUXHUMANA KUSUKA KU 7.5 METERS TO NIL ESINGU 30m Lattice UBUDE KANYE NEMISHINI EHAMBISANA NASO. CADASTRAL DESCRIPTION / ERF No : ERF 745 KwaMashu C IKHELI: 1 Mpofana Road IMINININGWANE YOCELAYO : BSO INTERNATIONAL P O BOX 1314 KLOOF, 3640 Tel : 031 764 1622 Email: peter@bso-int.com / ferne@bso-int.com
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
KZN
 
eTHEKWINI MUNICIPALITY CENTRAL REGION : DURBAN SCHEME APPLICATION FOR SPECIAL CONSENT IN TERMS OF SECTION 67BIS OF THE KWAZULU NATAL TOWN PLANNING ORDINANCE, AS AMENDED, AND CLAUSE 34 OF THE DURBAN SCHEME FOR A 30 METRE HIGH BASE TELECOMMUNICATONS CELLULAR MAST ON RELAXED BUILDING LINES TO BOTH NTUNJAMBILI ROAD AND MADUNDUBE ROAD FROM 1.0 METRE TO NIL CADASTRAL DESCRIPTION / ERF NO : ERF 485, KWAMASHU. STREET ADDRESS : 61 NTUNJAMBILI ROAD, KWAMASHU D NAME AND ADDRESS OF AGENT / APPLICANT: BSO International (C/o Ferne Kalamer), P O Box 1314, Kloof, 3640 / 19A Old Main Road, Gillitts, 3640; Tel (031) 764 1622 email: ferne@bso int.com / sthembile@bso-int.com A copy of the application and its accompanying documents will be open for inspection by interested members of the public between the hours of 08h00 and 12h30 Mondays to Fridays (excluding Public Holidays) at the offices of the Land Use Management Branch. Members of the public are invited to lodge written comments by hand with Regional Co-ordinator: Central Region (North), Land Use Management Branch, Ground Floor, Room G21; 166 KE Masinga Road, Durban, 4001 or by registered post to P.O. Box 680, Durban, 4000, or by fax to (031) 311 7859, or e-mail to Malcolm.Moonsamy@durban.gov.za by Monday, 20th November 2017. Should you fail to lodge or forward comments by the said date, you will be disqualified from further participating in the process. Also, should you have any further enquiries, please contact Mr. Malcolm S. Moonsamy on (031) 311 7939.
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
KZN
 
eTHEKWINI MUNICIPALITY CENTRAL REGION : DURBAN SCHEME ISICELO NGOKWESIGABA SECTION 67BIS SE KWAZULU NATAL TOWN PLANNING ORDINANCE NGOKWE CLAUSE 34 YEDOLOBHA LASETHEKWINI SOKWAKHA UMBHOSHONGO OZIMELE WOKUXHUMANA NGAMASELULA OKUMELE UNGEQI KUMASHUMI AMATHATHU 30 METRE UBUDE KU NTUNJAMBILI ROAD KANYE NO MADUNDUBE ROAD KUSUKA KU 1.0 METRE TO NIL CADASTRAL DESCRIPTION / ERF NO : ERF 485, KWAMASHU IKHELI : 61 NTUNJAMBILI ROAD, KWAMASHU D IMINININGWANE YOCELAYO: BSO International P O Box 1314, Kloof, 3640 Tel : (031) 764 1622 Email: ferne@bso int.com / sthembile@bso-int.com Uyaziswa ukuthi uma ufuna ukuhlaziya amapulani noma unenhloso yokubona imininingwane mayelana nesicelo, uvumelekile ukufika emaHhovisi omnyango we zokuHlela ne Ntuthuko, aku-166 K E Masinga Road, Durban kusukela ku 08:00 kuya 12:30, ngeMisombuluko kuya ku Lwesihlanu. Imibono ingathunyelwa ngesikhahlamezi noma ngendlela yombiko ophuthumayo kuyiNhloko yomnyango wezokuHlela neNtuthuko neMvelo nokuPhathwa kwayo. Isikhahlamezi : 031-3117859, ngombiko osheshayo ungathumela ku; Malcolm.Moonsamy@durban.gov.za. Ikheli ngeposi: PO Box 680, Durban 4000. Kumele zonke izikhalazo nemibono zithunyelwe ngaphambi komhlaka 20 November 2017. Uma wehlulekile ukufaka isikhalazo noma umbono wakho ngesikhathi esibekiwe, lokho kuyoholela ekutheni uMasipala angabe esasamukela emuva kwesikhathi kubuye kukuphuce ilungelo lakho lokuba yingxenye yohlelo lonke. (Central Regional Office Tel : 031 311 7939)
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
KZN
 
eTHEKWINI MUNICIPALITY CENTRAL REGION : DURBAN SCHEME PROPOSED RELAXATION OF BUILDING LINE FROM 7.5 METRES TO NIL FOR THE CONSTRUCTION OF A TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND 30 METER LATTICE MAST INSTALLATION. CADASTRAL DESCRIPTION / ERF NO: ERF 745 KwaMashu C STREET ADDRESS: 1 Mpofana Road NAME AND ADDRESS OF APPLICANT BSO International 19A Old Main Road Gillitts, 3610 Tel : 031 764 1622 Email: peter@bso-int.com / ferne@bso-int.com
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
KZN
 
ETHEKWINI MUNICIPALITY INNER WEST REGION ANNEXURE A OF THE INNER WEST SCHEME NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT APPLICATION HAS BEEN MADE TO THE ETHEKWINI MUNICIPALITY IN TERMS OF SECTION 67BIS OF THE TOWN PLANNING ORDINANCE NO. 27 OF 1949 (NATAL), AS AMENDED, FOR: PROPOSED SPECIAL CONSENT APPLICATION FOR AN INSTALLATION OF A CELLULAR TELECOMMUNICATIONS MAST (RESTRICTED TO A MAXIMUM HEIGHT OF 35M) WITH ASSOCIATED INFRASTRUCTURE AND A RELAXATION OF THE BUILDING LINE FROM 1 M TO NIL. ON ERF : ERF4512, kWANDENGEZI SITUATED AT : 306 TOM TOM ROAD A copy of the application and its accompanying documents will be open for inspection by interested members of the public between the hours of 08h00 and 12h30 Mondays to Fridays (excluding Public Holidays) at the offices of the Land Use Management Branch. Members of the public are invited to lodge written comments by hand with Regional Co Ordinator : Inner West Region, Land Use Management Branch, Pinetown Civic (Sizakala) Centre, 2nd Floor, 60 King Road, Pinetown or by registered post to P O Box 49, Pinetown, 3610, or by fax to 031 701-8863, or by e-mail to mohammed.hoosain@durban.gov.za by 20 NOVEMBER 2017. Should you fail to lodge or forward comments by the said date, you will be disqualified from further participating in the process. (Inner West Regional Office Tel : 031-3116265. NAME AND ADDRESS OF APPLICANT: MARK HOLING OF HOLKU & ASSOCIATES (PTY) LTDP O BOX 978,UMHLANGA ROCKS, 4320Tel : 082 4960 260Fax : 086 552 5092E-mail : admin@holku.co.za
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
KZN
 
eTHEKWINI MUNICIPALITY INNER WEST REGION Kukhishwa isaziso sokuthi kufakwe isicelo ngokwesiGaba eMkhandlwini Chapters 2 & 3 we Mithetho yokuHlelwa kweDolobha laseNatali, sika 2008 (Act No. 6 of 2008) & Chapters 5 & 6 neSpatial Planning and Land Use Management Act, (Act No 16 of 2013) ukuthi imvume yokuchibiyela uhlelo lwedolobha lase- Inner West Scheme : 1. TO CONSOLIDATE ERVEN 1691, 1692, PORTION 1 OF ERF 1697 AND ERF 3688 ALL OF PINETOWN TO FORM PROPOSED ERF 34044 PINETOWN ;2. TO AMEND THE INNER WEST SCHEME BY REZONING PROPOSED ERF 34044 PINETOWN (COMPRISING ERVEN 1691, 1692, PORTION 1 OF ERF 1697 AND ERF 3588 ALL OF PINETOWN) FROM SPECIAL RESIDENTIAL 1 TO AN INSTITUTION ZONE (HOSPITAL/CLINIC) RESTRICTED TO A MAXIMUM OF THREE STOREYS IN HEIGHT.SITUATED AT : 6 TO 12 QUAIL PLACE, PINETOWN IMINININGWANE YOFAKE ISICELO:Pinetown Surgical Clinic Sub Acute and Rehabilitation Facility (Pty) Ltd P. O. Box 20431 Durban North, 4016 OMELE OFAKE ISICELO: ELLIOTT DUCKWORTH ASSOCIATES CC Tel: 031 - 564 9310 Fax: 086 547 5294 seassoc@iafrica.com Ikhophi yalesisichibiyele esihlongozwayo ivulelekile ukuhlolwa yilayo malunga omphakathi afisa ukwenza lokhu, kusukela ngehora lesi- 08h00 and 12h30 ngemiSombuluko kuya kuLweSihlanu ngaphandle kwamaholidi, emaHhovisi akwa- Land Use Management Branch, 2nd Floor, 60 Kings Road Pinetown from 20 October 2017. Amalunga omphakathi ayamenywa ukufaka uvo lwawo ku- Regional Co-ordinator, Inner West Region, Land Use Management Branch, Pinetown Civic (Sizakala) Centre , 2nd floor, 60 Kings Road, Pinetown, noma ngeposi ku- P.O. Box 49, Pinetown, 3610, noma nge telefax ku (031) 701 1911, noma nge e-mail ku anele.ndlela @durban.gov.za ngomhlaka 20 November 2017. Uma ungakwazanga ukufaka uvo lwakho kuzekushaye usuku olubaluliwe ngenhla, angeke uvunyelwe ukuba yinxenye yaloluhlelo. Izinombolo zocingo zase- Inner West Region Land use Management Office ngu 031 - 322 1918. Please note that written comments submitted for the previous application on this site will not be considered. All interested parties who wish to comment on this application are required to submit new comments.
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
KZN
 
ETHEKWINI MUNICIPALITY OUTER WEST SCHEME Application is hereby made in terms of the Spatial Planning and Land Use Management By Laws for the following : REZONING OF PORTION 550 (OF 57) OF THE FARM ALBINIA NO. 957 (23 Nqutu Road, Hilcrest) FROM SPECIAL RESIDENTIAL 1800 TO INTERMEDIATE RESIDENTIAL 1 OWNER: DOUGLAS WILLIAM VINNICOMBE. APPLICANT: PETER JEWELL CONSULTING SERVICES, P.O BOX 278, HILTON, 3245, Email: p.jwell@mweb.co.za Tel: 033 343 3821 A copy of the application and its accompanying documents will be open for inspection by interested members of the public between the hours of 08h00 and 12h30 Mondays to Fridays (excluding Public Holidays) at the Sizakala Centre, Land Use Management Counter, 22-24 Delamore Road, Hillcrest. Members of the public are invited to lodge written comments by hand c/o the Regional Co-Ordinator, Outer West Region, Land Use Management Branch, 22-24 Delamore Road, Hillcrest, or by post to 22 Delamore Road Hillcrest 3610, or by e-mail to tumi.moshoeshoe@durban.gov.za by 27 November 2017. Should you fail to lodge or forward comments by the said date, you will be disqualified from further participating in the process. Outer West Region Land Use Management Office Telephone No: 031 3112701.
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
KZN
 
NORTH REGION Notice is hereby given that application has been made to the eThekwini Municipality in terms of Chapter 9 the eThekwini Municipality Planning and Land Use Management By Law 2016 (Municipal Notice 114 of 2017) for: SPECIAL CONSENT APLICATION FOR PROPOSED RELAXATION OF THE REAR SPACE (SOUTH EAST BOUNDARY) FROM 3.0 METRES TO 0.560 METRE ON ERF 335 MOUNT EDGECOMBE SITUATED AT 3 ALBIZIA GROVE A copy of the application and its accompanying documents will be open for inspection by interested members of the public between the hours of 08h00 and 12h30 Mondays to Fridays (excluding Public Holidays) at the offices of the Land Use Management Branch as per the address below: Members of the public are invited to lodge written objections by 20 November 2017 as follows: 1.By hand to the Regional Co-Ordinator: North Region, Land Use Management Branch, 1ST Floor, 327 Umhlanga Rocks Drive, Umhlanga, or by registered post to Private Bag x4, Umhlanga, 4320, or by fax to 031 311-6034, or by e-mail to Thulisile.mavundla@durban.gov.za (North Regional Office Telephone No. 031 311 6063).AND 2.The Applicant J. Naidoo, 3 Albizia Grove Mount Edgecombe 4300Applicant's Tel. No: 031 495 1468 : Email address: jas@isokopetroleum.co.za Should you fail to lodge or forward objections to both parties by the said date, your objection will be invalid.
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
KZN
 
NOTICE OF APPLICATION FOR THE ERECTION OF ADVERTISING SIGNS / HOARDINGS IN TERMS OF SECTION 32 OF THE CITY OF JOHANNESBURG OUTDOOR ADVERTISING BY LAWS COUNCIL REFERENCE NUMBER: 06/09/2017 NAME OF APPLICANT: Epic Outdoor (Pty) Ltd POSTAL ADDRESS OF APPLICANT: P.O. Box 67862, Bryanston, 2021 PHYSICAL ADDRESS: 11 Macbeth Avenue, Fourways, Johannesburg Tel: (011) 465-2202 Fax: (011) 465-2613 E-mail: rene@epicoutdoor.co.za NAME AND ADDRESS OF OWNER UPON WHICH SIGN IS TO BE SITED: Buzz Trading 199 (Pty) Ltd - Cnr. Jan Smuts and Hood Avenue, Rosebank POSTAL ADDRESS OF OWNER UPON WHICH SIGN IS TO BE SITED: P.O. Box 412103 Craighall, 2024 DESCRIPTION OF PROPERTY ON WHICH SIGN IS TO BE SITED (ERF NUMBER AND TOWNSHIP / FARM NAME): Erf / Stand 208, Rosebank, Johannesburg PHYSICAL (STREET) ADDRESS OF THE PROPOSED SIGN: Cnr. Jan Smuts and Hood Avenue, Rosebank DIMENTIONS OF ADVERTISING SIGN: 5.1m (h) x 7.5m (w) Particulars of the application will lie open for inspection from 8:00 till 13:00 and 13:30 till 15:30 with the Council at the office of Outdoor Advertising, 6th Floor. 158 Loveday Street, Braamfontein for a period of 21 days from 20 October 2017 (the date of the first publication of the notice contemplated in Section 32 of the By-laws). Comments and representations in respect of the application must be lodged in writing to BOTH the Council AND the Applicant (REFER TO ADDRESS ABOVE). The postal address of the Council is: 158 Loveday Street, Braamfontein / Fax: 011 339 1244, within a period of 21 days from 18 October 2017 Such comments and representations MUST INCLUDE THE POSTAL ADDRESS AND FAX NUMBER OF THE PERSON MAKING THE COMMENTS OR REPRESENTATION, however, it shall not determine the validity of such comment or representation. I, Rene Hedley / Epic Outdoor (Pty) Ltd being the applicant in this matter hereby certify that the application shall be submitted to the Council and open for inspection from the prescribed period. (STAR 10778396)
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
Gauteng
 
NOTICE OF APPLICATION FOR THE ERECTION OF ADVERTISING SIGNS/HOARDINGS IN TERMS OF SECTION 32 OF THE CITY OF JOHANNESBURG OUTDOOR ADVERTISING BY LAWS COUNCIL REFERENCE NUMBER: 04/09/17NAME OF APPLICANT: Redefine Properties POSTAL ADDRESS OF APPLICANT: Rosebank Towers, 19 Bierman Avenue, RosebankPHYSICAL ADDRESS: Rosebank Towers, 19 Biermann Avenue, Rosebank Tel:(011) 283 0095Fax:(011) 446 2615E-mail:dougM@redefine.co.za NAME AND ADDRESS OF OWNER UPON WHICH SIGN IS TO BE SITED: Redefine Properties POSTAL ADDRESS OF OWNER UPON WHICH SIGN IS TO BE SITED: Rosebank Towers, 19 Biermann Avenue, Rosebank, Johannesburg DESCRIPTION OF PROPERTY UPON WHICH SIGN IS TO BE SITED: Erf: 483, Parktown North PHYSICAL ADDRESS OF PROPOSED SIGN: 191 Jan Smuts Avenue DIMENSIONS OF ADVERTISING SIGN: 3m x 6m Double Sided Particulars of the application will lie open for inspection from 8:00 till 13:00 and 13:30 till 15:30 with the Council at the office of Outdoor Advertising Department, 6th Floor, A-Block, Metropolitan Centre, 158 Loveday Street, Braamfontein, for a period of 21 days from 20 October 2017. Comments and representations in respect of the application must be lodge in writing to BOTH the Council AND the Applicant at the addresses specified above or at the Operations Manager: Signage: Development Planning, P.O. Box 30733, Braamfontein, 2017, within the period of 21 days from 20 October 2017. Such comments and representations must include the postal address and fax number of the person making the comments or representation. (STAR 10776058)
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
Gauteng
 
NOTICE OF APPLICATION FOR THE ERECTION OF ADVERTISING SIGNS/HOARDINGS IN TERMS OF SECTION 32 OF THE CITY OF JOHANNESBURG OUTDOOR ADVERTISING BY LAWS COUNCIL REFERENCE NUMBER: 05/09/17NAME OF APPLICANT: Redefine Properties POSTAL ADDRESS OF APPLICANT: Rosebank Towers, 19 Bierman Avenue, RosebankPHYSICAL ADDRESS: Rosebank Towers, 19 Biermann Avenue, Rosebank Tel:(011) 283 0095Fax:(011) 446 2615E-mail:dougM@redefine.co.za NAME AND ADDRESS OF OWNER UPON WHICH SIGN IS TO BE SITED: Redefine Properties POSTAL ADDRESS OF OWNER UPON WHICH SIGN IS TO BE SITED: Rosebank Towers, 19 Biermann Avenue, Rosebank, Johannesburg DESCRIPTION OF PROPERTY UPON WHICH SIGN IS TO BE SITED: Erf: 932 Strubenvalley, Ext 12 PHYSICAL ADDRESS OF PROPOSED SIGN: 109 Christian De Wet Drive DIMENSIONS OF ADVERTISING SIGN: 5m x 7,5m Double Sided Particulars of the application will lie open for inspection from 8:00 till 13:00 and 13:30 till 15:30 with the Council at the office of Outdoor Advertising Department, 6th Floor, A-Block, Metropolitan Centre, 158 Loveday Street, Braamfontein, for a period of 21 days from 20 October 2017. Comments and representations in respect of the application must be lodge in writing to BOTH the Council AND the Applicant at the addresses specified above or at the Operations Manager: Signage: Development Planning, P.O. Box 30733, Braamfontein, 2017, within the period of 21 days from 20 October 2017. Such comments and representations must include the postal address and fax number of the person making the comments or representation. (STAR 10776049)
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
Gauteng
 
SOUTH REGION Notice is hereby given that application has been made to the eThekwini Municipality in terms The Kwazulu Natal Planning and Development Act, 2008 (Act No. 6 of 2008) read in conjunction with the Spatial Planning and Land Use Management Act, 2013 (Act 16 of 2013) for: COMBINED APPLICATION: PROPOSED CONSOLIDATION AND REZONING FROM SPECIAL RESIDENTIAL 900 TO GENERAL RESIDENTIAL 4: PORTION 2 AND REMAINDER OF ERF 280 ATHLONE PARK SITUATED AT 664 AND 664B ANDREW ZONDO ROAD APPLICANT'S DETAILS: KAS GOVENDER, 664A ANDREW ZONDO ROAD, ATHLONE PARK A copy of the application and its accompanying documents will be open for inspection by interested members of the public between the hours of 08h00 and 12h30 Mondays to Fridays (excluding Public Holidays) at the offices of the Land Use Management Branch. Members of the public are invited to lodge written comments by hand with Regional Co-Ordinator: South Region, Land Use Management Branch, 11 Gracedale Road, Winklespruit, or by registered post to P.O. Box 680, Durban 4000, or by fax to 031 311-5833, or by e-mail to Rowena.bhoora@durban.gov.za by 20 NOVEMBER 2017. Should you fail to lodge or forward comments by the said date, you will be disqualified from further participating in the process. (South Regional Office Telephone No. 031 311 5834).
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
KZN
 
SOUTH REGION: SOUTH SCHEME PROPOSED SPECIAL CONSENT FOR A PROPOSED CRECHE RESTRICTED TO 100 CHILDREN AND THE RELAXATION OF THE SIDE SPACE FROM 4.5M TO 0.546M TO THE SOUTH WEST BOUNDARY ON / ERF NO: 2616 KINGSBURGH STREET ADDRESS: 3 SAN THOME PLACE D. CORDIER 3 SAN THOME PLACE KINGSBURGH 4133 Telephone number: 0784359497
Save This Listing
Listed
Fri 20-10-2017
KZN
 
NOTICE IN TERMS OF PROVINCIAL HERITAGE RESOURCES AUTHORITY GAUTENG (PHRA-G) The owner, Future Cast Trading, plans to demolish the existing structures on Erf 1990 Mayfair (28 Second Avenue). Any interested or affected party who wishes to comment on this is invited to do so in writing to the PROVINCIAL HERITAGE RESOURCE AUTHORITY at Private Bag X33, Johannesburg, 2000 / Facsimile: (011) 355-2565 / e-mail: oupa.monakhisi@gauteng.gov.za / noluthando.cembi@gauteng.gov.za / tebogo.molokomme@gauteng.gov.za Closing date for comments 17 NOVEMBER 2017 NAME AND ADDRESS OF AGENT: M. ALI P.O. BOX 84207 GREENSIDE, 2034 TEL: +27 71 381 3763 avgrealestate@gmail.com (STAR 10779503)
Save This Listing
Listed
Thu 19-10-2017
Gauteng
 
NOTICE IN TERMS OF PROVINCIAL HERITAGE RESOURCES AUTHORITY GAUTENG (PHRA-G) The owner, Khalil Mohamed Nizaam, plans to do alterations and additions to the existing main house and the erection of a new cottage on Erf 190 Crosby (14 Churchill Avenue). Any interested or affected party who wishes to comment on this is invited to do so in writing to the PROVINCIAL HERITAGE RESOURCE AUTHORITY at Private Bag X33, Johannesburg, 2000 / Facsimile: (011) 355-2565 / e-mail: oupa.monakhisi@gauteng.gov.za / noluthando.cembi@gauteng.gov.za / tebogo.molokomme@gauteng.gov.za Closing date for comments 17 NOVEMBER 2017 NAME AND ADDRESS OF AGENT: M. ALI P.O. BOX 84207 GREENSIDE, 2034 TEL: +27 71 381 3763 avgrealestate@gmail.com (STAR 10779509)
Save This Listing
Listed
Thu 19-10-2017
Gauteng
 
NOTICE IN TERMS OF PROVINCIAL HERITAGE RESOURCES AUTHORITY GAUTENG (PHRA-G) The owner, Shaikh Aijazmiyan Afzalmiya, plans to demolish the existing structures on Erf 1726 Mayfair (51 Fourth Avenue). Any interested or affected party who wishes to comment on this is invited to do so in writing to the PROVINCIAL HERITAGE RESOURCE AUTHORITY at Private Bag X33, Johannesburg, 2000 / Facsimile: (011) 355-2565 / e-mail: oupa.monakhisi@gauteng.gov.za / noluthando.cembi@gauteng.gov.za / tebogo.molokomme@gauteng.gov.za Closing date for comments 17 NOVEMBER 2017 NAME AND ADDRESS OF AGENT: M. ALI P.O. BOX 84207 GREENSIDE, 2034 TEL: +27 71 381 3763 avgrealestate@gmail.com (STAR 10779481)
Save This Listing
Listed
Thu 19-10-2017
Gauteng
 
NOTICE IN TERMS OF PROVINCIAL HERITAGE RESOURCES AUTHORITY GAUTENG (PHRA-G) The owner, Stand 2308 Mayfair CC, plans to demolish the existing structures on Erf 2308 Mayfair (1799 Albertina Sisulu). Any interested or affected party who wishes to comment on this is invited to do so in writing to the PROVINCIAL HERITAGE RESOURCE AUTHORITY at Private Bag X33, Johannesburg, 2000 / Facsimile: (011) 355-2565 / e-mail: oupa.monakhisi@gauteng.gov.za / noluthando.cembi@gauteng.gov.za / tebogo.molokomme@gauteng.gov.za Closing date for comments 17 NOVEMBER 2017 NAME AND ADDRESS OF AGENT: M. ALI P.O. BOX 84207 GREENSIDE, 2034 TEL: +27 71 381 3763 avgrealestate@gmail.com (STAR 10779498)
Save This Listing
Listed
Thu 19-10-2017
Gauteng
 
NOTICE OF APPLICATION FOR THE ERECTION OF ADVERTISING SIGNS/HOARDINGS IN TERMS OF SECTION 32 OF THE CITY OF JOHANNESBURG OUTDOOR ADVERTISING BY LAWS COUNCIL REFERENCE NUMBER: 07/09/2017 NAME OF APPLICANT: OUTDOOR NETWORK PTY LTD POSTAL ADDRESS OF APPLICANT: POSTNET SUITE 38, P/BAG X87, BRYANSTON, 2121 PHYSICAL ADDRESS: UNIT 10, CAMBRIDGE COMMERCIAL PARK, WITKOPPEN ROAD, PAULSHOF, JOHANNESBURG Tel: (011) 234 7861 Fax: (011) 234 7865 E-mail: clived@on.co.za NAME AND ADDRESS OF OWNER UPON WHICH SIGN IS TO BE SITED: CAPITAL PROPFUND (PTY) LTD, 3RD FLOOR RIVONIA VILLAGE, RIVONIA BOULEVARD, RIVONIA 2191 POSTAL ADDRESS OF OWNER UPON WHICH SIGN IS TO BE SITED: P.O.BOX 138, RIVONIA, 2128 DESCRIPTION OF PROPERTY ON WHICH SIGN IS TO BE SITED: PORTION 2 OF ERF.976, PAULSHOF, EXTENSION 45, JOHANNESBURG PHYSICAL (STREET) ADDRESS OF THE PROPOSED SIGN: CORNER CAMBRIDGE AND WITKOPPEN ROADS, PAULSHOF, 2021 DIMENSIONS OF ADVERTISING SIGN: 3M X 6M SINGLE-SIDED STATIC BILLBOARD Particulars of the application will lie open for inspection from 8:00 till 13:00 and 13:30 till 15:30 with the Council at the office of Outdoor Advertising, 6th Floor, for a period of 21 days from 19 October 2017 (the date of the first publication of the notice contemplated in Section 32 of the By-laws). Comments and representations in respect of the application must be lodged in writing to BOTH the Council AND the Applicant (REFER TO ADDRESS ABOVE). The address of the Council is: OUTDOOR ADVERTISING, 6TH FLOOR, A BLOCK, 158 Loveday Street, Braamfontein / Fax: 011 339 1244, within a period of 21 days from 19 October 2017 (date of publication). Such comments and representations MUST INCLUDE THE POSTAL ADDRESS AND FAX NUMBER OF THE PERSON MAKING THE COMMENTS OR REPRESENTATION, however, it shall not determine the validity of such comment or representation. I, Clive Alec Donnelly being the applicant in this matter hereby certify that the application shall be submitted to the Council and open for inspection from the prescribed period. Date: 19 October 2017 Signed (STAR 10776083)
Save This Listing
Listed
Thu 19-10-2017
Gauteng
 
CITY OF TSHWANE PROPOSED STREET CLOSURE: PORTIONS OF WITCH HAZEL AVENUE, HIGHVELD Notice is hereby given in terms of Section 67, of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), that it is the intention of the City of Tshwane to permanently close certain portions (P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 and P16) of Witch-Hazel Avenue, Highveld, measuring approximately 6 310mē, in extent. A plan showing the proposed closure, as well as further particulars relative to the proposed closure, are open to inspection during normal office hours at the office of the Group Legal and Secretariat Services: Development Compliance, Tshwane House, 320 Madiba Street, Ground Floor, East Wing, Block D, Pretoria, and enquiries may be made at telephone (012) 358-7432. Objections to the proposed closure and/or claims for compensation for loss or damage if such closing is carried out must be lodged in writing with the Group Legal and Secretariat Services: Development Compliance at the above office before or on 17 November 2017 or posted to him/her at PO Box 440, Pretoria, 0001, provided that, should claims and/or objections be sent by mail, such claims and/or objections must reach the City of Tshwane before or on the aforementioned dated. All objections and /or claims must indicate a postal address and e-mail, if available, with full property description. (13/6/1/ Highveld-Witch-Hazel Ave) GROUP LEGAL AND SECRETARIAT SERVICES 18 OCTOBER 2017 (Notice 487/2017)
Save This Listing
Listed
Wed 18-10-2017
Gauteng
 
CITY OF JOHANNESBURG METROPOLITAN MUNICIPALITY AMENDMENT OF LAND USE SCHEME IN TERMS OF SECTION 21 OF THE CITY OF JOHANNESBURG MUNICIPAL PLANNING BY LAWS, 2016 (SPLUMA ACT 16 OF 2013) JOHANNESBURG TOWN PLANNING SCHEME, 1979 Notice is hereby given, in terms of Section 21 of the City of Johannesburg Municipal Planning By-Laws, 2016 that we, the undersigned, intend to apply to the City of Johannesburg for an amendment to the land use scheme. SITE DESCRIPTION: Erf: 715 Fairland. Street Address: 47 Wilson Street, Fairland APPLICATION TYPE: Rezoning application in terms of Section 21 of the City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 APPLICATION PURPOSES: The purpose of this application is to amend the Johannesburg Town Planning Scheme, 1979, by the rezoning of the above-mentioned property from "Residential 1", with a density of "1 dwelling unit per Erf" to "Residential 2" to allow for a maximum 3 dwelling units on the Erf, subject to conditions. The above application will be open for inspection from 08:00 to 15:30 at the Registration Counter, Department of Development Planning, Room 8100, 8th Floor A-Block, Metropolitan Centre, 158 Civic Boulevard, Braamfontein. Any objection or representation with regard to the application must be submitted to both the owner / agent and the Registration Section of the Department of Development Planning at the above address, or posted to P.O. Box 30733, Braamfontein, 2017, or a facsimile send to: (011) 339-4000, or an e-mail send to: benp@joburg.org.za, by not later than 15 November 2017 (28 days from the date of publication - 18 October 2017. AUTHORISED AGENT: Full Name: HUNTER THERON INC. Postal Address: P.O. Box 489 Florida Hills, 1716 Residential Address: 53 Conrad Street Florida North, 1709 Tel No. (w): (011) 472-1613 Fax No: (011) 472-3454 Cell: 082-635-5466 Etienné vd Schyff E-mail Address: etienne@huntertheron.co.za (STAR 10776420)
Save This Listing
Listed
Wed 18-10-2017
Gauteng
 
CITY OF TSHWANE METROPOLITAN MUNICIPALITY NOTICE OF APPLICATION FOR THE ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP IN TERMS OF SECTION 16(4) OF THE CITY OF TSHWANE LAND USE MANAGEMENT BY LAW, 2016 ANNLIN X159 I Johan van der Merwe, being the applicant hereby give notice in terms of Section 16(1)(f) of the City of Tshwane Land Use Management By-law, 2016, that I have applied to the City of Tshwane Metropolitan Municipality for the establishment of the township in terms of Section 16(4) of the City of Tshwane Land Use Management By-law, 2016 referred to in the Annexure hereto. Any objections and or comments, including grounds for such objections and or comments with full contact details, without which the Municipality cannot correspond with the person or body submitting the objection and or comment, shall be lodged with, or made in writing to: The Strategic Executive Director: City Planning and Development, PO Box 3242, Pretoria 0001 or to the CityP_Registration@tshwane.gov.za within 28 days from the 18 th October 2017. Full particulars and plans may be inspected during normal office hours at the Municipal offices as set out below, for a period of 28 days from date of first publication of the notice in the Provincial Gazette that is 18 th October 2017 Address of Municipal offices: Room LG004, Isivuno House, 143 Lilian Ngoyi Street, Municipality Offices, Pretoria Closing dates for any objections and or comments: 15 November 2017 Address of applicant: Johan van der Merwe Home at Nature 17 500 Botterklapper Street, Die Wilgers Po Box 56444, Arcadia 0007. Tel. No: 082 445 4080 Dates on which notice will be published: 18 th Octber 2017 /25 th October 2017. ANNEXURE Name of township: Annlin X159. Full name of applicant: Johan Van der Merwe. Number or erven, proposed zoning and development control measures: 114 Residential 1 (2 storeys and 60% coverage), 2 Private open Space erven, 3 erven of Access control. The intention of the applicant in this matter is to: Develop a security controlled estate comprising of residential 1 and private open space erven and ervens for security control. Locality and description of properties on which township is to be established: The Township is situated on the North of Annlin X105 and X106 and South of Wonderboom AH X1. The proposed township is situated: A Portion of the remainder of Portion 34 Wonderboom 302JR Ref. CPD 9/2/4/2-4418. Item No: 27528 (10775332)
Save This Listing
Listed
Wed 18-10-2017
Gauteng
 
CITY OF TSHWANE METROPOLITAN MUNICIPALITYNOTICE OF A REZONING APPLICATION IN TERMS OF SECTION 16(1) OF THE CITY OF TSHWANE LAND USE MANAGEMENT BY LAW, 2016 We, Origin Town Planning Group (Pty) Ltd, being the applicant of the Remainder and Portion 1 of Erf 25, Brooklyn and the Remainder and Portion 1 of Erf 27, Brooklyn, hereby give notice in terms of Section 16(1)(f) of the City of Tshwane Land Use Management By-Law, 2016, that we have applied to the City of Tshwane Metropolitan Municipality for the amendment of the Tshwane Town-Planning Scheme, 2008 (Revised 2014), by the rezoning of the properties described above, in terms of Section 16(1) of the City of Tshwane Land Use Management By-Law, 2016. The properties are located at Numbers 72, 76, 80 and 78, Brooks Street, Brooklyn, respectively. Application is made for the rezoning of the Remainder and Portion 1 of Erf 25, Brooklyn and the Remainder and Portion 1 of Erf 27, Brooklyn from "Residential 1" to "Special" for purposes of Residential Buildings, including ancillary and subservient uses subject to certain conditions. The intention of the applicant is to obtain the desired zoning to accommodate a high density residential building (block of flats) on the consolidated site assembly. Any objection(s) and/or comment(s), including the grounds for such objection(s) and/or comment(s) with full contact details, without which the Municipality cannot correspond with the person or body submitting the objection(s) and/or comment(s), shall be lodged with, or made in writing to: the Strategic Executive Director: City Planning and Development, PO Box 3242, Pretoria, 0001 or to CityP_Registration@tshwane.gov.za from 18 October 2017, until 15 November. Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal office hours at the Municipal offices as set out below, for a period of 28 days from 18 October 2017 in the Provincial Gazette, the Beeld and The Star newspapers. Address of Municipal Offices: Room LG004, Isivuno House, 143 Lilian Ngoyi Street (corner of Lillian Ngoyi and Madiba Street), Pretoria. Closing date for any objections and/or comments: 15 November 2017. Address of authorized agent: Origin Town Planning Group (Pty) Ltd, 306 Melk Street, Nieuw Muckleneuk. PO Box 2162, Brooklyn Square, 0075. Telephone: (012) 346-3735, Fax 012 346 4217 or E-mail: plan@origintrp.co.za Date of first publication: 18 October 2017Date of second publication: 25 October 2017Reference: CPD9/2/4/2-4387T Item No: 27421(STAR 10775823)
Save This Listing
Listed
Wed 18-10-2017
Gauteng
 
CITY OF TSHWANE METROPOLITAN MUNICIPALITYNOTICE OF A REZONING APPLICATION IN TERMS OF SECTION 16(1) OF THE CITY OF TSHWANE LAND USE MANAGEMENT BY LAW, 2016 AS WELL AS AN APPLICATION FOR THE REMOVAL OF RESTRICTIVE CONDITIONS OF TITLE IN TERMS OF SECTION 16(2) OF THE CITY OF TSHWANE LAND USE MANAGEMENT BY LAW, 2016 We, Origin Town Planning Group (Pty) Ltd, being the applicant of Erven 768, 769 and the Remainder of Erf 770 Menlo Park hereby give notice in terms of Section 16(1)(f) of the City of Tshwane Land Use Management By-law, 2016, that we have applied to the City of Tshwane Metropolitan Municipality for the amendment of the Tshwane Town-planning Scheme, 2008 (Revised 2014), by the rezoning of Erven 768, 769 and the Remainder of Erf 770 Menlo Park in terms of Section 16(1) of the City of Tshwane Land Use Management By-law, 2016 as well as for the removal of certain conditions contained in the Title Deeds of Erven 768 and 769 Menlo Park in terms of Section 16(2) of the City of Tshwane Land Use Management By-Law, 2016. Erven 768 and 769 Menlo Park are situated respectively at Number 327 and 325 Rosemary Avenue and the Remainder of Erf 770 Menlo Park is situated at Number 426 Atterbury Road, Menlo Park The rezoning for Erven 768 and 769 Menlo Park is from "Residential 1" to "Residential 4" and the Remainder of Erf 770 Menlo Park from "Residential 2" to "Residential 4" in order to accommodate multiple dwelling units on the consolidated site assembly, subject to certain conditions. Application is also made for the removal of Conditions (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l)(i), (l)(ii), (m) and (n) from Deed of Transfer T80992/2016 (pertaining to Erf 768 Menlo Park). Application is also made for the removal of Conditions (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) and (k) from Deed of Transfer T80993/2016 (pertaining to Erf 769 Menlo Park). The intention of this application is to obtain appropriate land use rights from the City of Tshwane Metropolitan Municipality in order to allow for the development of multiple dwelling units on the properties subject to certain conditions, as well as to remove conditions of title, which may restrict such development or are no longer relevant or consistent with the Tshwane Town Planning Scheme 2008 (revised 2014) and relevant legislation. Any objection(s) and/or comment(s), including the grounds for such objection(s) and/or comment(s) with full contact details, without which the Municipality cannot correspond with the person or body submitting the objection(s) and/or comment(s), shall be lodged with, or made in writing to: The Strategic Executive Director: City Planning and Development, PO Box 3242, Pretoria, 0001 or to CityP_Registration@tshwane.gov.za from 18 October 2017 until 15 November 2017. Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal office hours at the Municipal offices as set out below, for a period of 28 days from 18 October 2017 in the Provincial Gazette, the Beeld and The Star newspapers. Address of Municipal offices: Centurion Municipal Offices: City Planning Division, City of Tshwane Metropolitan Municipality, Room E10, corner of Basden and Rabie Streets, Centurion Municipal Offices. Closing date for any objections and/or comments: 15 November 2017. Address of applicant: 306 Melk Street, Nieuw Muckleneuk, 0181, Pretoria, P O Box 2162, Brooklyn Square, 0075. Telephone: 012 346 3735, Fax 012 346 4217 or E-mail: plan@origintrp.co.za Date on which the application will be published: 18 October 2017 and 25 October 2017. Rezoning Reference: CPD 9/2/4/2-4416T Item No: 27523 Removal Reference: CPD MNP/0416/768 Item No:27522(STAR 10775897)
Save This Listing
Listed
Wed 18-10-2017
Gauteng
 
CITY OF TSHWANE METROPOLITAN MUNICIPALITYNOTICE OF AN APPLICATION FOR A SUBDIVISION OF LAND IN TERMS OF SECTION 16(12)(a)(iii) OF THE CITY OF TSHWANE LAND USE MANAGEMENT BY LAW, 2016 We, Origin Town Planning Group (Pty) Ltd, being the applicant of Portion 121 of the farm Boschkop 369-JR hereby give notice, in terms of section 16(1)(f) of the City of Tshwane Land Use Management By-law, 2016, that we have applied to the City of Tshwane Metropolitan Municipality for the subdivision of the property described below. The intension of the applicant in this matter is to subdivide the property into nine (9) portions, with sizes as indicated below. Any objection(s) and/or comment(s), including the grounds for such objection(s) and/or comment(s) with full contact details, without which the Municipality cannot correspond with the person or body submitting the objection(s) and/or comment(s), shall be lodged with, or made in writing to: the Strategic Executive Director: City Planning and Development, PO Box 3242, Pretoria, 0001 or to CityP_Registration@tshwane.gov.za from 18 October until 15 November 2017. Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal office hours at the Municipal offices as set out below, for a period of 28 days from the date of first publication of the notice in the Provincial Gazette, The Star and Beeld newspapers. Address of Municipal offices: City of Tshwane Metropolitan Municipality, Room LG004, Isivuno House, 143 Lillian Ngoyi Street, Pretoria. Closing date for any objections: 15 November 2017 Address of applicant: 306 Melk Street, Nieuw Muckleneuk, 0181, Pretoria, P O Box 2162, Brooklyn Square, 0075. Telephone No: 012 346 3735 or Fax 012 346 4217. E-Mail: plan@origintrp.co.za Dates on which notice will be published: 18 October 2017 and 25 October 2017 Closing date for any objections: 15 November 2017 Description of properties: Number and area of proposed portions: Proposed Portion 1 of Portion 121 of the farm Boschkop 369-JR in extent approximately 50000mē Proposed Portion 2 of Portion 121 of the farm Boschkop 369-JR in extent approximately 10000mē Proposed Portion 3 of Portion 121 of the farm Boschkop 369-JR in extent approximately 10050mē Proposed Portion 4 of Portion 121 of the farm Boschkop 369-JR in extent approximately 10062mē Proposed Portion 5 of Portion 121 of the farm Boschkop 369-JR in extent approximately 10036mē Proposed Portion 6 of Portion 121 of the farm Boschkop 369-JR in extent approximately 10451mē Proposed Portion 7 of Portion 121 of the farm Boschkop 369-JR in extent approximately 10150mē Proposed Portion 8 of Portion 121 of the farm Boschkop 369-JR in extent approximately 10080mēProposed Remainder of Portion 121 of the farm Boschkop 369-JR in extent approximately 59896mē TOTAL 180725mē Reference: CPD369-JR/0818/121. Item No 25618(STAR 10775831)
Save This Listing
Listed
Wed 18-10-2017
Gauteng
 

1 2 3 4 Next →