• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search

72 Results Found in Public Notices Sort 

ANNEXURE D NOTICE TO DISPLAY INTENTION TO APPLY FOR LIQUOR LICENCE IN TERMS OF SECTION (42)(1)(b)(iii) OF ACT KwaZulu Natal Liquor Licensing Act, 2010 (Act No. 6 of 2010) KZNLA 3Name and surname of the applicant :EAST COAST PROPERTY GROUP (PTY) LTD Category of licence applied for : ON CONSUMPTION Type of premises for which licence is applied for : (type of licence) PUB LICENCE Trading name of the premises : The Villa Lounge Address of the premises : 75 Sibisi Road, KwaMashu Date of Display :23rd AUGUST 2017 Expiry date of display20th SEPTEMBER 2017 NB: Objections should be lodged with the local committee in the Ethekwini District from where the application emanates within 21 days from the date of the display. Address : KZN Liquor Authority, 1st Floor The Marine Building, 22 Dorothy Nyembe Street, Durban, 3201.
Save This Listing
Listed
Wed 23-08-2017
KZN
 
NOTICE OF APPLICATION FOR RESTORATION OF GOLDEN EMPIRE TRADING 47 CC PLEASE TAKE NOTICE that Sami Ullah Abdul Qayyum intends making application to the Registrar of Close Corporations for the restoration of Golden Empire Trading 47 CC, registration number CK 2006/183700/23. PLEASE TAKE NOTICE FURTHER that any objection to this application must be lodged with the Registrar of Close Corporations within 30 days of the date of publication hereof. DATED AT DURBAN THIS 22nt DAY OF AUGUST 2017. APPLICANT'S ACCOUNTANTS PRAVESH SOOKRAJ AND COMPANY 35 Clancy Avenue Morningside, Durban, 4001
Save This Listing
Listed
Wed 23-08-2017
KZN
 
RESTORATION OF CC PLEASE TAKE NOTICE that SUREN SINGH intends making an application to the commissioner at CIPC (Companies and Intellectual Property Commissioner) for the restoration of SHODHA CIVILS CC registration number 2006/093069/23 PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that if there are any objections to this application must be lodged to the commissioner at the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) offices within twenty one (21) days of the date of publication.
Save This Listing
Listed
Wed 23-08-2017
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Tue 22-08-2017
Gauteng
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Tue 22-08-2017
KZN
 
ANNEXURE D NOTICE TO DISPLAY INTENTION TO APPLY FOR LIQUOR LICENCE IN TERMS OF SECTION (42)(1)(b)(i) OF ACT KwaZulu Natal Liquor Licensing Act, 2010 (Act No. 6 of 2010) KZNLA 3 Name and surname of the applicant:BREN GARLIE CC Category of licence applied for: (on-/off-consumption/micro-manufacturer/special event): RESTAURANT LIQUOR LICENCE (ON CONSUMPTION) Type of premises for which licence is applied for: COMMERCIAL Trading name of the premises:AMICI Address of the premises:SHOP 7 & 8, LA LUCIA MALL, 90 WILLIAM CAMPBELL DRIVE, LA LUCIA, 4051 Date of Display :22 AUGUST 2017 Expiry date of display19 SEPTEMBER 2017 NB: Objections should be lodged with the local committee in the district from where the application emanates within 21 days from the date of the display.
Save This Listing
Listed
Tue 22-08-2017
KZN
 
ANNEXURE D NOTICE TO DISPLAY INTENTION TO APPLY FOR LIQUOR LICENCE IN TERMS OF SECTION (42)(1)(b)(i) OF ACT KwaZulu Natal Liquor Licensing Act, 2010 (Act No. 6 of 2010) KZNLA 3 Name and surname of the applicant:DKUMAR TRADING 2 (PTY) LTD Category of licence applied for: (on-/off-consumption/micro-manufacturer/special event): RESTAURANT LIQUOR LICENCE (ON CONSUMPTION) Type of premises for which licence is applied for: COMMERCIAL Trading name of the premises:PUNJABI'S RESTAURANT Address of the premises:SHOPS 31- 33, OXFORD VILLAGE 9 OLD MAIN ROAD, HILLCREST, 3610 Date of Display :22 AUGUST 2017 Expiry date of display19 SEPTEMBER 2017 NB: Objections should be lodged with the local committee in the district from where the application emanates within 21 days from the date of the display.
Save This Listing
Listed
Tue 22-08-2017
KZN
 
ANNEXURE D NOTICE TO DISPLAY INTENTION TO APPLY FOR LIQUOR LICENCE IN TERMS OF SECTION (42)(1)(b)(i) OF ACT KwaZulu Natal Liquor Licensing Act, 2010 (Act No. 6 of 2010) KZNLA 3 Name and surname of the applicant:FISTOS LOUNGE (PTY) LTD Category of licence applied for: (on-/off-consumption/ micro-manufacturer/special event): RESTAURANT LIQUOR LICENCE (ON CONSUMPTION) Type of premises for which licence is applied for: COMMERCIAL Trading name of the premises:FISTOS LOUNGE Address of the premises:FIRST FLOOR, 85 MORRISON STREET, DURBAN, 4001 Date of Display :22 AUGUST 2017 Expiry date of display19 SEPTEMBER 2017 NB: Objections should be lodged with the local committee in the district from where the application emanates within 21 days from the date of the display.
Save This Listing
Listed
Tue 22-08-2017
KZN
 
ANNEXURE D NOTICE TO DISPLAY INTENTION TO APPLY FOR LIQUOR LICENCE IN TERMS OF SECTION (42)(1)(b)(i) OF ACT KwaZulu Natal Liquor Licensing Act, 2010 (Act No. 6 of 2010) KZNLA 3 Name and surname of the applicant:LOGANATHAN MOODLEY Category of licence applied for: (on-/off-consumption/micro-manufacturer/special event): RESTAURANT LIQUOR LICENCE (ON CONSUMPTION) Type of premises for which licence is applied for: COMMERCIAL Trading name of the premises:GAYSANDS Address of the premises:20 TURQUOISE PLACE, BURLINGTON, QUEENSBURGH, 4093 PNT 272 OF ERF 965 OF BUFFELS BOSCH Date of Display :22 AUGUST 2017 Expiry date of display19 SEPTEMBER 2017 NB: Objections should be lodged with the local committee in the district from where the application emanates within 21 days from the date of the display.
Save This Listing
Listed
Tue 22-08-2017
KZN
 
KINVIG & ASSOCIATES ENVIRONMENTAL CONSULTING ISAZISO SOKUFAKWA KWESICELO SEMVUME: UHLELO OLUHLONGOZWAYO LOKUNGEZELELWA KOBUDE BEPAYIPI ELITHUTHA INDLE ENDAWENI YASENANDA, NGAPHANSI KUKAMASIPALA WASETHEKWINI ESIFUNDAZWENI SAKWAZULU NATAL. EDTEA REF NO : DC inombolo yokudlulisela isalindiwe Lesisaziso sikhishwa ngaphansi komthetho wohlelo lokuvikelwa kwezemvelo owagunyazwa kumthetho ka Hulumeni owaziwa ngokuthi unombolo GNR 326 wonyaka ka 2017, ngokwenxenye ka 24 (5) okungumthetho kaZwelonke wokuphathwa kwezemvelo ngokomthetho kanombolo 107 ka 1998, Umasipala waseThekwini usufake isicelo semvume kumnyango wesifundazwe saKwaZulu Natali ophathelane neZomnotho neNtuthuko, nezokuVakasha kanye nokongiwa kweZemvelo (KZN EDTEA). UMSEBENZI OHLONGOZWAYO Uhlelo oluhlongozwayo olokwakhiwa kwepayipi elikhulu lokuthutha indle elingezelelwe ubude endaweni yaseNewtown C, eNanda. INDAWO: Loluhlelo lusendaweni yaseNanda, ngaphansi kukamasipala wedolobha elikhulu laseThekwini. ABASEKELI abakwaKinvig & Associates (PTY) Ltd baqokwe njengongoti bemvelo abazimele ukwenza ucwaningo lwaloluhlelo. UMTHETHO : Ngokubheka izimo ezingaphazamiseka ngenxa yokwakhiwa kwaloluhlelo, imvume yokwakhiwa kwale projekthi izotholakala ngokohlelo olubizwa ngokuthi iBasic Assessment olubangelwa yimisebenzi ewela ngaphansi kweZaziso zikaHulumeni GNR 327 (isaziso sohlu 1) kanye no GNR324 (isaziso sohlu 3). ITHUBA LOKUBHALISA NJENGOTHINTEKAYO NOBAMBIQHAZA: Umphakathi waziswa ngethuba elilingana nensuku ezingamashumi amathathu (izinsuku ezingu 30) kusukela osukwini lokushicilelwa kwalesi saziso ukubhalisa noma ukuphawula njengobandakanyekayo noma obambiqhaza (I & AP). Sicela uthumele imibono ngokubhala imeyili, ngesikhahlamezi (i-fax) noma ngeposi. Njengengxenye yenqubo yokubonisana, umbikocwaningo (le-Consultation Basic Assessment Report) uzotholakala kusukela ngomhla ka 22nd August 2017 kuyakumhlaka 22nd September 2016 kwiWebsite yakwa Kinvig & Associates www.kaec.co.za. Noma yimuphi umuntu ofisa ukubhalisa njenge I & AP noma okungenzeka ukuthi odinga ulwazi olwengeziwe kumele uxhumane nomuntu osohlwini ngocingo, i-imeyili noma ifeksi. IMINININGWANE: Ikhelo leposi:Kinvig & Associates(PTY) LtdP. O. Box 1287, Hilton, 3245Jonathan BaileyInombolo yocingo :(033) 347-1402I-Fax : (086) 678-4647I-Email : jono@kaec.co.za
Save This Listing
Listed
Tue 22-08-2017
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Mon 21-08-2017
Gauteng
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Mon 21-08-2017
Gauteng
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Mon 21-08-2017
Gauteng
 
HERITAGE IMPACT ASSESSMENT This notice serves to inform Interested and Affected Parties (I & AP's) that a Heritage Impact Assessment (HIA) (in terms of Section 38 of the National Heritage Resources Act, Act 25 of 1999) is being prepared for Erven 71, 1/71 and 72 (situated at 27, 29 and 29A Ditton Road) Auckland Park, City of Johannesburg. Any Interested or Affected Party (I &AP) who wishes to comment on this is invited to do so in writing to the Provincial Heritage Resources Authority of Gauteng (PHRA G) at Private Bag X 33 Johannesburg 2000 e-mail Tebogo.Molokomme@gauteng.gov.za. (please cc leoniembotes@gmail.com) Closing date for comments is 22 September 2017. (STAR 10725264)
Save This Listing
Listed
Mon 21-08-2017
Gauteng
 
HERITAGE IMPACT ASSESSMENT This notice serves to inform Interested and Affected Parties (I & AP's) that a Heritage Impact Assessment (HIA) (in terms of Section 38 of the National Heritage Resources Act, Act 25 of 1999) is being prepared for Erven 82, 83, 84 and 85 (situated at 34, 36, 38 and 40 Twickenham Road) Auckland Park, City of Johannesburg. Any Interested or Affected Party (I &AP) who wishes to comment on this is invited to do so in writing to the Provincial Heritage Resources Authority of Gauteng (PHRA G) at Private Bag X 33 Johannesburg 2000 e-mail Tebogo.Molokomme@gauteng.gov.za. (please cc leoniembotes@gmail.com) Closing date for comments is 22 September 2017. (STAR 10725271)
Save This Listing
Listed
Mon 21-08-2017
Gauteng
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
DISSOLUTION OF PENSION FUND Notice is hereby given in terms of section 28(7) of the Pension Funds Act (No 24 of 1956) that a preliminary liquidation account, a preliminary balance sheet and preliminary distribution statement of GG Umbrella Provident Fund (12/8/37532/7) iro New Dawn Technologies (Pty) Ltd (In Liquidation) will be open for inspection for the period 18 August to 18 September 2017 at the Offices of: 1.The Registrar of Pension Funds, Riverwalk Office Park, 41 Matroosberg Road, Ashlea Gardens, Ext 6, Pretoria;2.The Liquidator of Fund, 227 Barry Hertzog Road, Emmarentia, Johannesburg; and3.Office of the Chief Magistrate, Johannesburg Any interested person who has objections to the aforesaid accounts and statements may lodge his objection in writing with the Registrar of Pension Funds, PO Box 35655, Menlo Park, 0102 not later than on 2 October 2017. (STAR 10716359)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
DISSOLUTION OF PENSION/PROVIDENT FUND FUNDSATWORK UMBRELLA PROVIDENT FUND: Rustenburg Abattoir (Pty) Ltd t/a Marico Meats Notice is hereby given in terms of Section 28(7) of the Pension Funds Act (No 24 of 1956) that a preliminary liquidation account, a preliminary balance sheet and preliminary distribution statement of FundsAtWork Umbrella Provident Fund: Rustenburg Abattoir ((Pty) Ltd t/a Marico Meats will be open for inspection for a period of 30 days from the date of publication hereof, at the offices of: 1. The registered office of the fund, Momentum, FundsAtWork, 268 West Avenue, Centurion;2. The Registrar of Pension Funds, Riverwalk Office Park, 41 Matroosberg Road, Ashley Gardens Ext6, Pretoria. Any interested person who has objections to the aforesaid accounts and statements may within a further period of 14 days following expiry of the aforementioned period of 30 days, lodge his objection in writing with the Registrar of Pension Funds, PO Box 35655, Menlo Park, 0102. (STAR 10723442)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
FORM 6 APPLICATION FOR REHABILITATION Pursuant to section 124 of the Insolvency Act 1936, notice is hereby given that the insolvent mentioned below will apply for his or her rehabilitation on the date, at the time and place and upon the grounds as therein set forth opposite hi s or her name.ESTATE NO. : D44/2013 SURNAME: HARRIS PETER JOHN DATE OF BIRTH: 1954/05/24 ID. NO. 540524 5090 085 DIVORCED OCCUPATION: REAL ESTATE AGENT ADDRESS 1 LAGOON DRIVE SALT ROCK KZN SEQUESTRATION DATE: 2013/03/20 FINAL : 2013/04/22 DIVISION OF THE HIGH COURT DURBAN DATE AND TIME ON WHICH APPLICATION WILL BE MADE: 2017/10/05 AT 09:30 GROUNDS FOR APPLICATION: APPLICATION FOR REHABILITATION IN TERMS OF SECTION 124(2) (B) OF ACT 24 OF 1936 PRETORIUS MDLETSHE & PARTNERS 62 Hulett Street Suite 5 a Jangnoor Centre, KwaDUKUZA Email: njpretorius@telkomsa.net 032 552 3651
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
KZN
 
HERITAGE IMPACT ASSESSMENTThis notice serves to inform Interested and Affected Parties (I & AP's) that a Heritage Impact Assessment (HIA) (in terms of Section 38 of the National Heritage Resources Act, Act 25 of 1999) is being prepared for Erven 1/760, R/728, 1/18 and R/18 (situated at 51 and 47 Lynnwood Road and 175 and 181 Hay Street) Brooklyn, Pretoria, City of Tshwane. Any Interested or Affected Party (I &AP) who wishes to comment on this is invited to do so in writing to the Provincial Heritage Resources Authority of Gauteng (PHRA G) at Private Bag X 33 Johannesburg 2000 e-mail Tebogo.Molokomme@gauteng.gov.za. (please cc leoniembotes@gmail.com) Closing date for comments is 18 September 2017. (10725055)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
Meeting to discuss the application for a Special Rating Area (SRA) in Woodside and Grayleigh. The Cowies Hill Community Estate Two SRA committee invites all property owners to an open meeting to discuss the application for a Special Rating Area in our area. All properties in the following roads have been included in the application: Ernest Whitcutt Road ( 1 32), Catherine Avenue, Dudley Road, Tividale Road, Macdonald Road, Springside Drive, Doveton Place, Cheshire Avenue, Morewood Crescent, Norfolk Terrace, Cedar Road, Acacia Avenue The meeting will take place on 31st of August 2017 at the Cowies Hill Hall in Woodside Avenue at 19:30. Meeting to discuss the application for a Special Rating Area (SRA) in Cowies Hill and Woodside. The Cowies Hill Estate SRA committee invites all property owners to an open meeting to discuss the application for a Special Rating Area in our area. All properties in the following roads have been included in the application: 710 - 861 Josiah Gumede Road, Bedford Road, Paradise Place, Cowie Place, Buckingham Place, Cecil Fisher, Alida Place, Luandor Place, Lark Place, Woodside Avenue, Phyllis Argo Road, Templeton Place, Balmoral Drive, Belvedale Road, Redmond Road, Rockhaven Road, Braby Place, Hillside Road, Hillside Crescent, Marwick Road, Avon Place, Braemar Road, Tunbridge Drive. The meeting will take place on 31st of August 2017 at the Cowies Hill Hall in Woodside Avenue at 19:30. Meeting to discuss the application for a Special Rating Area (SRA) in Westville Central . The Westville Central Neighborhood Watch SRA committee invites all property owners to an open meeting to discuss the application for a Special Rating Area in our area. All properties in the following roads have been included in the application: Ferndale Avenue , Lancaster Terrace ,Menston Road , Williams Road , Haven Road , Wedge Road , Langford Road , Church Road , Burlington Drive , Buckingham Place , Kensington Drive , Dover Road , Saltfleet Road , Westville Road , Martin Crescent and Kent Road . The meeting will take place on the 30th of August 2017 at the Westville Primary School in Westville Road at 19:00.
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
KZN
 

1 2 3 Next →