• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search


← Back to Ad Listings

Source: KZN   Listed: Saturday 12 August, 2017
Viewed: 60  
 
 
LAPHA KUKHISHWA ISAZISO MAYELA NE LAYISENSE YEMIKHIQIZO KA PHETHILOMU NGOKWEMITHETHO KA ACT 1977 (ACT NO 120 KA 1977) Lesaziso esokwazisa labo abanestshisekelo noma abathintekeyo ukuthi HEMERA ENERGY CC Ibhalwe njengomfakisicelo, osefake isicelo selayisense sokuhweba njenge WHOLESALE engu nombolo: E/2015/05/08/0002 397 North Coast Road Briardene Durban 4071 Inhloso yokufaka lesicelo ukunikezwa ilayisense yokuhweba njenge WHOLESALE ngokusa phethololi njengoba kubekiwe esicelweni. Kungahlelwa uma kukhona abafuna ukubona imininingwane ehambisana nesicelo, ngokuthinta uMqondisi weMikhiqizo ka Phethulomu: "Telephone: (031) 334 7700"Fax: 086 610 6380"E-mail: xolile.mtwa@energy.gov.za Labo abafuna ukubeka imibono noma bephikisana nokukhishwa kwale Layisense bangabeka imibono yabo babhale inombolo yesicelo ku Cotroller of Petroleum Products zingakapheli izintsuku ezingamashumi amabili (20) kusuka ngosuku okushicelelwe ngalo lesaziso. Leziphakamiso kufanele zifakwe kulamakheli alandelayo: Ikheli Le Posi: The Regional Director Department of Energy (KZN Region) Private Bag X54307 Durban4000Ikheli Lendawo: The Regional Director Department of Energy 275 Aqua Sky Towers (6th Floor) Anton Lembede Street Durban Central
 Save this Ad

Share this listing
    

← Back to Ad Listings