• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search
Browse other Legals Categories

1239 Results Found in Legals Sort 

INSOLVENT ESTATE: MOGAMAT TAARIQ LATIEF ID NUMBER: 870119 5084 08 9 ESTATE/COMPANY NO. C650/2015 Pursuant to Section 108(2) of the Insolvency Act, 1936 and section 406(3) of the Companies Act, 1973, notice is hereby given that the First and Final Liquidation and Distribution Account in the estate/company mentioned above will lie open for inspection by creditors or contributories at the offices of the Masters, Cape Town and Magistrates, Goodwood, for a period of 14 days from the date of publication hereof. BEGINSEL TRUSTEES, 12 Sunnyside Rd, Edgemead (10722745)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Western Cape
 
ISAZISO SOMGUDU WOKUGUNYAZWA KWANGOKWEMVELO SUNRISE HEALTH CARE (PTY) LTD ukwakhiwa okuhlongozwayo kwesibhedlela esizimele edolobheni lasehluhluwe, kwazulu natali Isaziso sinikezwa ngokoMgomo 41(c) oshicilelwe eMthethweni kaZwelonke WokuPhathwa KweMvelo, ka 1998 (uMthetho 107 ka 1998) (njengoba uchitshiyelwe) wenhloso yokwenza umsebenzi obekwe njengodinga ukugunyazwa kwangokwemvelo. USunrise Health Care (umthuthukisi) uhlongoza ukwakha isibhedlela esizimele edolobheni laseHluhluwe. Isiza esihlongozwayo sisendaweni evele iklanyiwe futhi esinazo zonke izinsiza okunjengamanje sisetshenziselwa ukuhweba. Isiza sesibhedlela esihlongozwayo esizimele siku Lot 34, eMgwaqweni iSt Lucia, ngemuva kuka Spar waseHluhluwe. Ukwakhiwa okuhlongozwayo kwesibhedlela kungadinga ukugunyazwa kwangokwemvelo okumayelana neMigomo yoCwaningo Lokungenzeka Emvelweni (EIA) engeka 2014. Ngokulandela umgudu woCwaningo Lwemvelo, uSunrise Health Care uzofaka isicelo sokugunyazwa eMnyangweni wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo KwaZulu-Natali. U Khapheni Consulting uqashiwe njengoNgoti boCwaningo LweMvelo abazimele ukuze bezobhekana nomgudu wokugunyazwa kwangokwemvelo. Onke AmaQembu Abathintekayo Nabafisa Ukubamba Iqhaza ayacelwa ukuba abhalise ku Khapheni kanye nokuthi anikeze izimvo kanye nokuphakamisa izingqinamba, aphawule ungakedluli umhlaka 18 September 2017. Khapheni Consulting Nathi Ncube, P O Box 430, Mtunzini 3867 Cell: 083 366 6593, Fax: 086 530 6437, Email: nathi.ncube@khapheni.co.za
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
KZN
 
ISAZISO SOMGUDU WOKUGUNYAZWA KWANGOKWEMVELO UMASIPALA WAKWAMAPHUMULO Ukwakhiwa Okuhlongozwayo Kwenqalasizinda yoMgwaqo wasoKhukho, KwaZulu Natali Isaziso sinikezwa ngokoMgomo 41(c) oshicilelwe eMthethweni kaZwelonke WokuPhathwa KweMvelo, ka 1998 (uMthetho 107 ka 1998) (njengoba uchitshiyelwe) wenhloso yokwenza umsebenzi obekwe njengodinga ukugunyazwa kwangokwemvelo. UMasipala wakwaMaphumulo uhlongoza ukwenza ngcono uMgwaqo wasoKhukho ovele ukhona usuke ekubeni yibhuqu ube yitiyela kanye nokwakha izakhiwo eziwela imihosha kuwo lomgwaqo. Leprojecti ehlongozwayo iseSigcemeni 4 sikaMasipala wakwaMaphumulo, eSizweni sakwaWoza. Ukwakhiwa okuhlongozwayo kwezakhiwo eziwela umfula kudinga ukugunyazwa kwangokwemvelo okumayelana neMigomo yoCwaningo Lokungenzeka Emvelweni (EIA) engeka 2014. Ngokulandela umgudu woCwaningo Lwemvelo, uMasipala wakwaMaphumulo uzofaka isicelo sokugunyazwa eMnyangweni wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo KwaZulu-Natali. U Khapheni Consulting uqashiwe njengoNgoti boCwaningo LweMvelo abazimele ukuze bezobhekana nomgudu wokugunyazwa kwangokwemvelo kanye neSicelo Semvume Yokusebenzisa Amanzi njengoba kudinga uMthetho Kazwelonke WezaManzi ka 1998 (uMthetho 36 ka 1998) njengoba uchitshiyelwe. Lesisicelo sizoya eMnyangweni Wezamanzi Nenhlanzeko. Onke AmaQembu Abathintekayo Nabafisa Ukubamba Iqhaza ayacelwa ukuba abhalise ku Khapheni kanye nokuthi anikeze izimvo kanye nokuphakamisa izingqinamba, aphawule ungakedluli umhlaka 18 September 2017. Khapheni Consulting Nathi Ncube, P O Box 430, Mtunzini 3867 Cell: 083 366 6593, Fax: 086 530 6437, Email: nathi.ncube@khapheni.co.za
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
KZN
 
ISAZISO SOMGUDU WOKUGUNYAZWA KWANGOKWEMVELO UMNYANGO WEZOKUTHUTHA KWAZULU NATALI Ukwenziwa Ngcono Okuhlongozwayo Kwengqalasizinda Yomgwaqo uD1014, KwaZulu-Natali Isaziso sinikezwa ngokoMgomo 41(c) oshicilelwe eMthethweni kaZwelonke WokuPhathwa KweMvelo, ka 1998 (uMthetho 107 ka 1998) (njengoba uchitshiyelwe) wenhloso yokwenza umsebenzi obekwe njengodinga ukugunyazwa kwangokwemvelo. U KZNDOT uhlongoza ukwenza ngcono uMgwaqo uD1014 ovele ukhona usuke ekubeni yibhuqu ube yitiyela kanye nokwakha amabhuloho amabili awela imifula. Leprojecti ehlongozwayo iseZigcemeni 20 no 24 zikaMasipala iRay Nkonyeni, eSizweni saseKhalalembube. Ukwakhiwa okuhlongozwayo kwezakhiwo eziwela umfula kudinga ukugunyazwa kwangokwemvelo okumayelana neMigomo yoCwaningo Lokungenzeka Emvelweni (EIA) engeka 2014. Ngokulandela umgudu woCwaningo Lwemvelo, u KZNDOT uzofaka isicelo sokugunyazwa eMnyangweni wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo KwaZulu-Natali. Esinye iSicelo esizofakwa ngeseMvume Yokusebenzisa Amanzi siye eMnyangweni WezaManzi Nenhlanzeko ngokulandela uMthetho Kazwelonke WezaManzi ka 1998 (uMthetho 36 ka 1998) njengoba uchitshiyelwe. U Khapheni Consulting uqashiwe njengoNgoti boCwaningo LweMvelo abazimele ukuze bezobhekana nomgudu wokugunyazwa kwangokwemvelo nemvume yamanzi. Onke AmaQembu Abathintekayo Nabafisa Ukubamba Iqhaza ayacelwa ukuba abhalise ku Khapheni kanye nokuthi anikeze izimvo kanye nokuphakamisa izingqinamba, aphawule ungakedluli umhlaka 18 September 2017. Khapheni Consulting Nathi Ncube, P O Box 430, Mtunzini 3867 Cell : 083 366 6593, Fax : 086 530 6437, Email : nathi.ncube@khapheni.co.za
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
KZN
 
JACOBS J. W. ESTATE OF THE LATE JOHN WILLIAM JACOBS, I.D. NO: 210802 5031 08 8, of: 160 SECOND AVENUE, BEZUIDENHOUT VALLEY, JOHANNESBURG, REGISTRATION NO: 005085/2017 The FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account in the above Estate will lie for inspection at the Office of the Master of the High Court Johannesburg, and the Office of the Resident Magistrate at Johannesburg Central, for a period of twenty one days from the date of publication. EDWARD NATHAN SONNENBERGS 150 West Street, Sandton JOHANNESBURG, 2146 (STAR 10722621)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
JOHANNESBURG TISSUE MANUFACTURERS (PTY) LTD (IN LIQUIDATION) ESTATE NUMBER: G1152/2012 NOTICE is hereby given that Z CASSIM & GE MADONSELA (CO: MJ MONTSHO) has been appointed as the JOINT LIQUIDATORS of: JOHANNESBURG TISSUE MANUFACTURERS (PTY) LTD (IN LIQUIDATION) ESTATE NUMBER: G1152/2012 And that persons that are indebted to the estate, should settle such debts immediately with the liquidators The SECOND MEETING of creditors, members and contributories of the said estate shall be held on 12 SEPTEMBER 2017 at 10:00 before the MASTER OF THE HIGH COURT, JOHANNESBURG in order for: 1. Claims to be proved;2. Approval of the liquidator's report;3. Giving instructions to the liquidator regarding the administration of the estate. Z CASSIM & GE MADONSELA (CO: MJ MONTSHO) C/O CASSIM INC P O BOX 2596 BROOKLYN SQUARE0075 TEL: (012) 460 7700 (STAR 10721750)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
JOHNSTON. H. A. ESTATE OF THE LATE: JOHNSTON: HILDA ANNA. ESTATE NO: 040219/2014. PROVINCE: GAUTENG. ID NO: 261031 0041 086. LAST ADDRESS: 5 SANDTON HEIGHTS, 13 ALEXANDER AVENUE, FOURWAYS, JOHANNESBURG MAGISTRATE'S OFFICE: RANDBURG MASTERS OFFICE: JOHANNESBURG. In terms of Section 35 (5) of the Administration of Estates Act, No. 66 of 1965, notice is hereby given that copies of the Liquidation and Distribution Accounts (FIRST AND FINAL) in the Estate specified above, will be open for the inspection of all persons with an interest therein for a period of 21 days from the date of the publication hereof, at the Office of the Master of the High Court, , and at the Magistrate's Office, . Should no objection thereto be lodged with the Master during the specified period, the Executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. LYNN CRESSWELL ATTORNEYS 22 8TH AVENUE HOUGHTON ESTATE JOHANNESBURG TEL: 011 646 2147 (STAR 10722120)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
JORDAAN C. F. ESTATE OF THE LATE JORDAAN: CHARLES FREDERICK. ESTATE NO: 002686/2016, PROVINCE: GAUTENG. DATE OF BIRTH: 1956/02/12, I.D. NO: 560212 5080 083, LAST ADDRESS: ERF NO: 47 VAN RIEBEECK AVENUE, BREYTEN ERMELO. DATE OF DEATH: 2015 11-18. SURVIVING SPOUSE: MAUDY PRECIOUS JORDAAN. DATE OF BIRTH: 1986-06-15. I.D. NO: 860615 0588 081. MASTER'S OFFICE: PRETORIA. All persons having claims against the above mentioned estate must lodge it with the Executor concerned within 30 days from date of publication hereof. AUTHORISED EXECUTOR MOTIMELE INC 1010 PRETORIUS STREET HATFIELD, 0183 TEL: (012) 323-0450 (STAR 10722195)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
KALA J. ESTATE OF THE LATE KALA: JAMNI. ESTATE NO: 16439/2017, MASTER'S OFFICE: JOHANNESBURG, DATE OF BIRTH: 09 07-1933. I.D. NO: 330709 0070 083. LAST ADDRESS: 12 LILY AVENUE, EXT 9, LENASIA, JOHANNESBURG. DATE OF DEATH: 17-06-2016. All persons having claims against the above mentioned Estate are required to lodge their claims with the undersigned within 30 days after the date of publication hereof. ATTS J N BHANA & ASSOCIATES PO BOX 769 LENASIA, 1820 (STAR 10721766)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
KATZ SALBER & HANSLO In the Estate of the late CELIA RUTH ROSS, Identity No. 270130 0041 085 of 33 4th Avenue Fairways, Wynberg, Cape, 7800, who died on 13 July 2017 (Estate No. 11641/2017) Creditors and Debtors in the above Estate are hereby requested to file their claims with and pay their debts to the undersigned within 30 days of the publication of this notice. DEREK JOHN HANSLO, Executor, PO Box 4490, Cape Town 8000 (10721316)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Western Cape
 
KENNEDY P. J. ESTATE OF THE LATE KENNEDY: PAUL JAMES, ESTATE NO: 016017/2017, MASTER'S OFFICE: JOHANNESBURG, DATE OF BIRTH: 07 DECEMBER 1965, I.D. NO: 651207 5182 08 7, LAST ADDRESS: 24 COLIN STREET, VERWOERDPARK, ALBERTON, DATE OF DEATH: 23 JUNE 2017 All persons having claims against the above mentioned Estate are required to lodge their claims with the undersigned within 30 days after the date of the publication hereof. THOMPSON ATTORNEYS 3 MALHERBE STREET BRACKENHURST ALBERTON, 1448 TEL: (011) 867 5414 (STAR 10724102)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
KENNISGEWING TEN OPSIGTE VAN 'N LISENSIE AANSOEK IN TERME VAN DIE PETROLEUM PRODUKTE WET, 1977 (WET NO. 120 VAN 1977) Hierdie kennisgewing dien om partye wat belangstel of geaffekteerde wat dalk inlig SPI FOOD ENTERPRISES hierna "DIE AANSOEKER", het 'n aansoek vir 'n GROOTHANDEL LISENSIE, aansoeknommer: I/2017/08/11/0001 ingedien: 26 BORCHERD STREET POTCHEFSTROOM POTCHEFSTROOM Die doel van die aansoek is vir die aansoeker 'n lisensie om petroleum groothandel aktiwiteite te onderneem soos uiteengesit in die aansoek toegestaan word. ReŽlings vir die lees van die aansoek dokumentasie kan gemaak word deur kontak met die Kontroleur van Petroleum Produkte deur: l Tel: (018) 397 8604; of l E-mail: gomolemo.molokele@energy.gov.za Enige besware teen die uitreiking van 'n lisensie ten opsigte van hierdie aansoek, wat duidelik moet asseblief die aansoek getal hierbo, moet die Kontroleur van Petroleum Produkte binne n tydperk van twintig (20) ingedien word werksdae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing. Sulke besware moet ingedien word by die volgende fisiese of posadres: FISIESE ADRES: Die Kontroleur van Petroleum Produkte Departement van Energie 21 Connaught Street Golf View Mahikeng POSADRES: Die Kontroleur van Petroleum Produkte Departement van Energie Private Bag X2075 Mahikeng, 2745 NEWLINE CONSULT 082-387-4006 (STAR 10724800)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
KEOGH W. P. ESTATE OF THE LATE KEOGH: WENDY PAMELA, ESTATE NO: 014745/2017, MASTER'S OFFICE: JOHANNESBURG, DATE OF BIRTH: 12 05-1949, I.D. NO: 490512 0152 18 2, LAST ADDRESS: UNIT 46 HILLMOOR MANOR, FALCON STREET, MEYERSDAL, 1447, DATE OF DEATH: 13-05-2017 All persons having claims against the above mentioned estate are required to lodge their claims with the undersigned within 30 days after the date of publication hereof. BDO WEALTH ADVISERS (PTY) LTD PRIVATE BAG X60500 HOUGHTON, 2041 TEL: (010) 060-5000 (STAR 10722624)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
KGOPA M. D. ESTATE OF THE LATE KGOPA: MAHLANE DAVID, ESTATE NO: 5042/2016, PROVINCE: LIMPOPO, I.D. NO: 550702 5723 08 0, LAST ADDRESS: 59 UNIT C, MANKWENG, 0727, SURVIVING SPOUSE: KOBELA ALWIN KGOPA, I.D. NO: 621009 0825 08 3 MAGISTRATE'S OFFICE: POLOKWANE MASTER'S OFFICE: POLOKWANE In terms of Section 35 (5) of the Administration of Estates Act, No. 66 of 1965, notice is hereby given that copies of the Liquidation and Distribution Accounts (AMENDED FIRST AND FINAL) in the Estate specified above, will be open for the inspection of all persons with an interest therein for a period of 21 days from the date of the publication hereof, at the Office of the Master of the High Court, , and at the Magistrate's Office, . Should no objection thereto be lodged with the Master during the specified period, the Executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. KENEILWE MABAPA INCORPORATED ATTORNEYS PO BOX 492 BENDOR PARK, 0713 TEL: 084 805-9110 (STAR 10725596)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
KINDLY NOTE that unless the following abandoned vehicles are claimed by the registered owners / title holders within SEVEN (7) DAYS of date hereof, the said vehicles will be sold to defray expenses: Daewoo TGY 125 GP BMW 520d FWY 717 MP Merc C320 SRP 155 GP Merc ML DZ 92 XT GP Merc C220 BC 74 HT GP Jeep PXN 192 GP BMW 320i BY 91 DN GP Opel Astra TZG 274 GP BMW 320i TGK 195 GP Nissan BL 88 LT GP BMW 320i CJX 547 NC BMW 3 Ser CHY 159 NC ? Renault HFN 177 NW Merc NZC 810 GP Mer CW 16 NG GP Merc YHX 455 GP Merc HJP 013 GP BMW 5 Ser FWY 717 MP URGENTLY EMAIL info@mto.org.za (STAR 10724837)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
KNIGHT V. R. ESTATE OF THE LATE KNIGHT: VINCENT RONALD, ESTATE NO: 034977/2014, PROVINCE: GAUTENG, I.D. NO: 540131 5026 08 3, LAST ADDRESS: 1 MAARMAN CLOSE, ENNERDALE EXT 9, JOHANNESBURG MAGISTRATE'S OFFICE: SOWETO MASTER'S OFFICE: JOHANNESBURG In terms of section 35 (5) of the Administration of Estates Act, No. 66 of 1965, notice is hereby given that copies of the Liquidation and Distribution Accounts (FIRST AND FINAL) in the estates specified below will be open for the inspection of all persons with an interest therein for a period of 21 days (or shorter or longer if specially stated) from the date specified or from the date of publication hereof, whichever may be the later, and at the offices of the Masters of the High Court and Magistrates as stated. Should no objection thereto be lodged with the Masters concerned during the specified period, the executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. NORMAN BERGER & PARTNERS INC. 84 6TH AVENUE CNR. LOUISE BOTHA AVENUE HIGHLANDS NORTH JOHANNESBURG, 2192 TEL: (011) 786 3096 (STAR 10722288)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
KOK L. J. ESTATE OF THE LATE KOK: LOURENS JACOBUS. ESTATE NO: 1605/2016. PROVINCE: GAUTENG, I.D. NO: 390824 5042 081. LAST ADDRESS: 38 RACHEL DE BEER STREET, KOOKRUS, MEYERTON. SURVIVING SPOUSE: CATHERINA ELIZABETH KOK. I.D. NO: 410729 0029 080. MAGISTRATE'S OFFICE: MEYERTON MASTER'S OFFICE: MARSHALLTOWN In terms of Section 35 (5) of the Administration of Estates Act, No. 66 of 1965, notice is hereby given that copies of the Liquidation and Distribution Accounts (FIRST AND FINAL) in the Estate specified above, will be open for the inspection of all persons with an interest therein for a period of 21 days from the date of the publication hereof, at the Office of the Master of the High Court, , and at the Magistrate's Office, . Should no objection thereto be lodged with the Master during the specified period, the Executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. JONK ATTORNEYS PO BOX 668 CHRISSIEFONTEIN, 1963 TEL: 087 150 2814 (STAR 10724713)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
LEMON R. A. ESTATE OF THE LATE LEMON: RICHARD ALBERT ESTATE NO: 016968/2017, PROVINCE: GAUTENG, DATE OF BIRTH: 1936 11-02, I.D. NO: 361102 5023 18 6, LAST ADDRESS: 41 SUNSET RIDGE, KINA STREET, RANDPARK RIDGE EXT 13, RANDBURG, DATE OF DEATH: 2017-05-10, MASTER'S OFFICE: JOHANNESBURG SURVIVING SPOUSE: INGRID EDITH LEMON, DATE OF BIRTH: 1940-03-31, I.D. NO: 400331 0097 18 3 All persons having claims against the above mentioned estate must lodge it with the Executor concerned within 30 days from date of publication hereof. EUGENE PEYPER ATTORNEY PO BOX 69144 BRYANSTON, 2012 TEL: 081-242-6220 (STAR 10722823)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
MAGUBANE Z. P. ESTATE OF THE LATE: MAGUBANE: ZELDA PHINDILE. ESTATE NO: 022437/2013. PROVINCE: GAUTENG. ID NO: 611220 0323 084. LAST ADDRESS: 27 ENDWELL STREET, BUHLE PARK. SURVIVING SPOUSE: PREDECEASED. MAGISTRATEíS OFFICE: GERMISTON MAGISTRATíES COURT MASTERíS OFFICE: JOHANNESBURG In terms of Section 35 (5) of the administration of Estates Act, No. 66 of 1965, notice is hereby given that copies of the Liquidation and Distribution Accounts (FIRST AND FINAL) in the Estate specified above, will be open for the inspection of all persons with an interest therein for a period of 21 days from the date of the publication hereof, at the Office of the Master of the High Court, , and at the Magistrate's Office, . Should no objection thereto be lodged with the Master during the specified period, the Executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. FLORIO ATTORNEYS 1 EASTGATE LANE OFFICE PARK BLOCK A BEDFORDVIEW JOHANNESBURG TEL: 011 616 0085 (STAR 10722046)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
MAHLONGWE N. ESTATE OF THE LATE MAHLONGWE: NTUTHUZELO, ESTATE NO: 4774/2017, PROVINCE: GAUTENG, I.D. NO: 590704 5816 08 0, LAST ADDRESS: 166 KAWASA STREET, EXT 4, EDEN PARK SURVIVING SPOUSE: NOMA ITALY MAHLONGWE, I.D. NO: 730727 1023 08 9 MAGISTRATE'S OFFICE: PALM RIDGE MASTER'S OFFICE: JOHANNESBURG In terms of section 35 (5) of the Administration of Estates Act, No. 66 of 1965, notice is hereby given that copies of the Liquidation and Distribution Accounts (FIRST AND FINAL) in the estates specified below will be open for the inspection of all persons with an interest therein for a period of 21 days from the date specified or from the date of publication hereof, whichever may be the later, and at the offices of the Masters of the High Court and Magistrates as stated. Should no objection thereto be lodged with the Masters concerned during the specified period, the executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. ANDREW LISHIVHA INCORPORATED 8TH FLOOR SAMANCOR HOUSE 88 MARSHALL STREET MARSHALLTOWN, 2107 TEL: (011) 838-9110 (STAR 10724463)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
MAIPATO S. A. ESTATE OF THE LATE MAIPATO: SELLO ABRAHAM. ESTATE NO: 2537/2011. PROVINCE GAUTENG, I.D. NO: 400707 5399 080. LAST ADDRESS: STAND 1906 SHARPEVILLE TOWNSHIP. SURVIVING SPOUSE: NEUOE NTHEOA SARAH EVA MAHLOANE. I.D. NO: 480317 0561 081. MAGISTRATE'S OFFICE: VEREENIGING MASTER'S OFFICE: SOUTH GAUTENG In terms of Section 35 (5) of the administration of Estates Act, No. 66 of 1965, notice is hereby given that copies of the Liquidation and Distribution Accounts (FIRST AND FINAL) in the Estate specified above, will be open for the inspection of all persons with an interest therein for a period of 21 days from the date of the publication hereof, at the Office of the Master of the High Court, , and at the Magistrate's Office, . Should no objection thereto be lodged with the Master during the specified period, the Executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. DERROCKS ATTORNEYS PO BOX 38048 BOOYSENS, 2016 TEL: (011) 838 8103 (STAR 10724754)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
MAROUN F. M. ESTATE OF THE LATE: MAROUN: FRANCIS MILLIE. ESTATE NO: 025518/2016. MASTER'S OFFICE: JOHANNESBURG. DATE OF BIRTH: 28 08-1932. ID NO; 320828 0024 080. LAST ADDRESS: 138 DOUGLASDALE RETIREMENT VILLAGE, 28 GALLOWAY AVENUE, DOUGLASDALE, 2191. DATE OF DEATH: 6 OCTOBER 2016. SURVIVING SPOUSE: RONALD JOHAN MAROUN. DATE OF BIRTH: 19-02-35. I.D. NO: 350219 5037 082. All persons having claims against the abovementioned Estate are required to lodge their claims with the undersigned within 30 days after the date of the publication hereof. AUTHORISED EXECUTOR: CANDICE DAWKSHAS CRD ATTORNEYS 18 PRUNUS AVENUE SANDTON, 2196 TEL: 082 450 4416 (STAR 10719124)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
MBANGENI S. ESTATE OF THE LATE MBANGENI: SHANE, ESTATE NO: 28447/2016, PROVINCE: GAUTENG, DATE OF BIRTH: 1969 12-16, I.D. NO: 691216 5537 08 5, LAST ADDRESS: 388 SWARTRIEK STREET, GROBLERPARK EXT 28, ROODEPOORT, 1724, DATE OF DEATH: 2016-10-20, MASTER'S OFFICE: JOHANNESBURG SURVIVING SPOUSE: LIHLE ZAMA NHLAPHO, DATE OF BIRTH: 1989-06-04, I.D. NO: 890604 0297 08 7 All persons having claims against the above mentioned estate must lodge it with the Executor concerned within 30 days from date of publication hereof. K G MASHIGO ATTORNEYS 58 MARSHALL STREET MARSHALLTOWN JOHANNESBURG (011) 492-1215 (STAR 10722740)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
MCANDREW M. T. ESTATE OF THE LATE MCANDREW: MARJORIE THELMA, ESTATE NO: 003685/2016, PROVINCE: GAUTENG, I.D. NO: 281228 0055 08 4, LAST ADDRESS: 416 SAN SERENO, FLEMING ROAD, BRYANSTON MAGISTRATE'S OFFICE: RANDBURG MASTER'S OFFICE: JOHANNESBURG In terms of section 35 (5) of the Administration of Estates Act, No. 66 of 1965, notice is hereby given that copies of the Liquidation and Distribution Accounts (FIRST AND FINAL) in the estates specified below will be open for the inspection of all persons with an interest therein for a period of 21 days from the date specified or from the date of publication hereof, whichever may be the later, and at the offices of the Masters of the High Court and Magistrates as stated. Should no objection thereto be lodged with the Masters concerned during the specified period, the executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. G L WILLIAMS PO BOX 1195 GALLO MANOR, 2052 TEL: (011) 783 1312 (STAR 10724302)
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
Gauteng
 
Meeting to discuss the application for a Special Rating Area (SRA) in Woodside and Grayleigh. The Cowies Hill Community Estate Two SRA committee invites all property owners to an open meeting to discuss the application for a Special Rating Area in our area. All properties in the following roads have been included in the application: Ernest Whitcutt Road ( 1 32), Catherine Avenue, Dudley Road, Tividale Road, Macdonald Road, Springside Drive, Doveton Place, Cheshire Avenue, Morewood Crescent, Norfolk Terrace, Cedar Road, Acacia Avenue The meeting will take place on 31st of August 2017 at the Cowies Hill Hall in Woodside Avenue at 19:30. Meeting to discuss the application for a Special Rating Area (SRA) in Cowies Hill and Woodside. The Cowies Hill Estate SRA committee invites all property owners to an open meeting to discuss the application for a Special Rating Area in our area. All properties in the following roads have been included in the application: 710 - 861 Josiah Gumede Road, Bedford Road, Paradise Place, Cowie Place, Buckingham Place, Cecil Fisher, Alida Place, Luandor Place, Lark Place, Woodside Avenue, Phyllis Argo Road, Templeton Place, Balmoral Drive, Belvedale Road, Redmond Road, Rockhaven Road, Braby Place, Hillside Road, Hillside Crescent, Marwick Road, Avon Place, Braemar Road, Tunbridge Drive. The meeting will take place on 31st of August 2017 at the Cowies Hill Hall in Woodside Avenue at 19:30. Meeting to discuss the application for a Special Rating Area (SRA) in Westville Central . The Westville Central Neighborhood Watch SRA committee invites all property owners to an open meeting to discuss the application for a Special Rating Area in our area. All properties in the following roads have been included in the application: Ferndale Avenue , Lancaster Terrace ,Menston Road , Williams Road , Haven Road , Wedge Road , Langford Road , Church Road , Burlington Drive , Buckingham Place , Kensington Drive , Dover Road , Saltfleet Road , Westville Road , Martin Crescent and Kent Road . The meeting will take place on the 30th of August 2017 at the Westville Primary School in Westville Road at 19:00.
Save This Listing
Listed
Fri 18-08-2017
KZN
 

← Previous 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next →